Cyrix CPU /主板芯片组
CPU
M4 M5 M6/M7/M8  M1sc(M9)
6x86  6x86MX  6x86MII  MeidaGX

 

型号

出产日期

频率

其他

287XL   40-pin plastic DIP
FasMath  CX-83D87   
FasMath  CX-83D87+   
FasMath  CX-83S87   
FasMath  CX-EMC87 (AutoMATH)   
Cx87DLC   

 

M4

型号

出产日期

频率

其他

Cx486SLC Cx486SLC  25,33,40MHz 386SX pin compatible, 386, 1KB L1
Cx486SLC (e/e-V)  25,33,40MHz 386SX pin compatible, 386, 1KB L1
Cx486DLC Cx486DLC  25,33,40MHz 386DX pin compatible, 386, 1KB L1
Cx486DLC rev.AB  25,33,40MHz fixed coCPU problems, 386, 1KB L1
Cx486SLC2  50MHz 386, 1KB L1
Cx486DLC2  40,50,66,80MHz, 386, 1KB L1
Cx486SRx Cx486SRx    486
Cx486SRx2  33,40,50MHz,  486
Cx486SRu     486
Cx486SRu2     486
Cx486DRx Cx486DRx  16,20,33MHz,  386
Cx486DRx2  33,40,50,66MHz  386
Cx486DRu  16,20,25MHz  386
Cx486DRu2  33,40,50MHz  386

 

 M5

型号

出产日期

频率 其他
Cx486D 1993 40MHz,  2K
Cx486S Cx486S  33,40,50MHz 1K
Cx486S  33,40,50MHz 2K
Cx486S2  40/80MHz 1K
Cx486S -V 1993 33,40,50MHz  
Cx486S2 -V 1993 40/80,50/100MHz 
Cx486Se -V 1993 33,40,50MHz 
Cx486S2e -V 1993 40/80,50/100MHz  
Cx487S   

M6/M7/M8

型号

出产日期

频率 其他
Cx486DX
M6
Cx486DX 1993 25,33MHz 8K,
Cx486DX-V33 1993 33,40,50MHz 低电压 3.3V
Cx486DX2
M7
Cx486DX2 1993 20/40,25/50,33/66,40/80MHz 
Cx486DX2 -V33 1993 25/50,33/66,40/80MHz 0.65µm,低电压 3.3V
Cx486DX2 -V 1994 25/50,33/66,40/80MHz  0.65µm,低电压 3.6V
Cx486DX4
M8
Cx486DX4-QP 1995 25/75,33/100MHz  
Cx486DX4-GP 1995 25/75,33/100MHz 8K

  M1sc(M9)

型号

出产日期

频率 其他
Cyrix 5x86
120GP  33/100,50/100MHz 16KB L1
150GP  40/120MHz 16KB L1,0.65µm

 

6x86  ( Pentium级 )

Cyrix M1

发布日期:1996年

型号 主频 外频 倍频 电压 L1 Cache CPU插槽 制程 晶体管数
Cx6x86 P90 + 80 40 2 3.3V 16KB Socket7 0.65/0.5µm 300万个
P120 + 100 50 2
P133 + 110 55 2
P150 + 120 60 2
P166 + 133 66 2
P200 + 150 75 2
Cx6x86L P120 + 100 50 2 2.8/3.3V 16KB Socket7 0.44µm 300万个
P133 + 110 55 2
P150 + 120 60 2
P166 + 133 66 2
P200 + 150 75 2
Cx6x86LV P150 + 120 60 2 2.45/3.3V 16KB Socket7 0.35µm 300万个
P166 + 133 66 2
P200 + 150 75 2

 

6x86MX ( Pentium MMX 级 )

发布日期:1997年

型号 主频 外频 倍频 电压  Cache CPU插槽 制程 晶体管数
Cx6x86MX PR133 100/110 50/55 2 2.9/3.3V 64KB/- Socket7 0.35µm 600万个
PR150 110/120 50/60 2.5/2
PR166 133 66 2
PR200  166/188/166 66/75/83 2.5/2.5/2
PR233 200 66 3
PR266 225/208 75/83 3/2.5
PR300 233 66 3.5
PR333 250 83/100 3/2.5
PR350 300 75/100 4/3
PR366 300 100 3

6x86MII 

发布日期:1997年

型号 主频 外频 倍频 电压 L1 Cache CPU插槽 制程 晶体管数
6x86MII 233 187/200 75/66 2.9/3.3 2.9/3.3V  64KB Socket7 0.25µm 650万个
266 208 83 2.5
300 228/233 75/66 3/3.5
333 250/263/250 83/75/100 3/3.5/2.5
350 300 100 3
366 300 100 3
400 285 95 3
433 300 100 3
Mobile MII 300,333,350,366,400,433 2.2/
3.3
64KB Socket7 0.25µm 650万个
6x86MII+      

 

 MeidaGX  (Graphic eXtension)

发布日期:1997年

型号 主频 电压  Cache CPU插槽 制程
MediaGX 120,133,150 2.9V 16KB/- 352BGA 0.50µm
MediaGXLV 166,180,200,233,266 2.2/2.2/2.9V 16KB/- 352BGA 0.50µm
MediaGXi 150,166,180 2.9V 16KB/- 0.50µm
MediaGXm
MMX-enhanced MediaGX
180,200,233,266 2.5V 16KB/- 352BGA
320SPGA
MediaGX 专用
0.35µm
MXi 300,400    0.25µm

 

主板芯片组

型号
MediaGx Cx5510 MediaGX,MediaGXLV
GXi Cx5520 MediaGXi
GXm Cx5520 MediaGXm
GXm Cx5530 MediaGXm

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我